กาวทาท่อน้ำ PVC ไดแม็กซ์ DAIMAX PVC GLUE (ไดแม็กซ์ กาวท […]
ซิลิโคน แทนปะเก็น ไดแม็กซ์ DAIMAX RTV SILICONE RTV  DIY […]
กาวพียู ไดแม็กซ์ DAIMAX PU ADHESIVE (ไดแม็กซ์ กาวพียู) […]
กาวไพรเมอร์ ไดแม็กซ์ DAIMAX PRIMER ADHESIVE (ไดแม็กซ์ ก […]
กาวขาว ไดแม็กซ์ DAIMAX GRAFT ADHESIVE (ไดแม็กซ์ กาวยาง) […]