PLPT ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

PLPT รณรงค์ใช้ถุงผ้า  

ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
PLPT บริจาคกล้าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

PLPT รณรงค์ร่วมกันปลูกป่า

 เราขอเป็นส่วนที่ช่วยรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น


PLPT ร่วมสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ

PLPT รณรงค์การทิ้งขยะ

ร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกประเภท แยกขยะตามประเภทขยะ เพื่อการกำจัดและทำลายขยะที่ถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะและช่วยลดพลังงานในการกำจัดขยะอีกด้วย