CSR :& Reviwe

ใช้ถุงผ้า
ใช้ถุงผ้า
ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
ปลูกป่า
ปลูกป่า
เราขอเป็นส่วนที่ช่วยรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
จัดการขยะ
จัดการขยะ
ร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกประเภท แยกขยะตามประเภทขยะ เพื่อการกำจัดและทำลายขยะที่ถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะและช่วยลดพลังงานในการกำจัดขยะอีกด้วย